T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ
 
MADDE 1- Bu yönerge HR.Ü. Mühendislik Fakültesi öğrencilerini kapsar. Fakülte öğrencilerinin lisans diplomasına  hak kazanabilmeleri için tamamlamaları gerekli ders kredisi yanında en az 60 iş günü staj (pratik çalışma) yapmaları zorunludur. Staj yapılacak kurumlar yurtiçinde veya yurtdışında olabilir. Stajın yapılması ve değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca hazırlanan bu yönerge ile düzenlenir.
 
MADDE 2- Fakülte öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek üzere her bölümde Bölüm Başkanlığının başkanlığında 3 öğretim elemanından oluşan “Staj Komisyonu” kurulur. Komisyonun iki üyesi Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Bölüm Başkanlığınca Dekan onayına sunulur. Komisyonun görev süresi üç yıldır.
 
MADDE 3- Staj komisyonunun görevleri şunlardır:
 
a) Staj ile ilgili yazışmaları hazırlamak.
b) Kamu ve özel sektörde staj yerleri sağlamak.
c) Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımlarını yapmak.
d) Stajlarla ilgili programlar ve esaslar hazırlamak.
e) Staj konularını ve sürelerini belirlemek.
f) Staj çalışmalarının amaçlarına uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, denetimlerde bulunmak.
g) Staj çalışmalarını değerlendirmek ve staj yükümlülüğünü başarıyla tamamlayan öğrencilerin   listesini Bölüm Başkanlığına ve Dekanlığa sunmak.
h) Stajlarla ilgili konularda Dekanlık ve/veya Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.
 
MADDE 4- Normal staj dönemleri bahar yarıyıllarını izleyen yaz tatilleridir. Stajlar her dönemde 20 günden az olmamak kaydı ile iki dönemde yapılır. Bölüm Kurulunun kararı, Bölüm Başkanının teklifi ve Dekan onayı iki staj dönemi birleştirilebilir ve yaz tatili dışında da staj imkânı tanınabilir.
 
MADDE 5- Staj Komisyonu tarafından kendisine staj yeri tahsis edilen öğrenci, bu staj yerini değiştiremeyeceği gibi; komisyonda kabul edilebilecek bir mazereti olmaksızın, zamanında stajına başlamayan ve başladığı halde süresini tamamlamayan öğrenciye o dönemde yeni staj yeri tahsis edilmez.
 
MADDE 6- Staj yerini kendisi bulan öğrencinin bu staj yerinde staj yapabilmesi için, staj yeriyle ilgili detaylı bilgileri Eğitim-Öğretim döneminin bitiminden en geç iki hafta önce, staj komisyonuna sunmak ve komisyonun onayını almak zorundadır. İşyeri Staj Amirlerinden en az birisinin ilgili konuda mühendis olması şartı aranır.
 
MADDE 7- Staja başlayacak öğrenci Staj Defterini, Fakülte veya Bölüm WEB sayfasından UYGULAMA ESASLARI bölümünde belirtilen şekilde temin eder. Öğrenci, staj çalışmalarını günü gününe not eder, staj komisyonunca belirlenecek esaslar dâhilinde günlük notlarını staj defterine geçirir ve işyeri amirlerine onaylatır. Staj defteri, staj dönemini izleyen 1 ay içersinde staj komisyonuna teslim edilir. Bu süre içinde staj defterini komisyona teslim etmeyen öğrencinin stajı yapılmamış sayılır.
 
MADDE 8- Öğrencinin Staj fişinin staj yeri tarafından “Gizli “ olarak Dekanlığa gönderilmesi sağlanır.
 
MADDE 9- Staj defterini kurallara uygun olarak hazırlamayan öğrencinin stajı başarılı ise, öğrencinin staj defterini 15 gün içinde hazırlaması istenir. Bu süre sonunda da staj defterini kurallara uygun biçimde hazırlamayan öğrencinin stajı yapılmamış sayılır.
 
MADDE 10- Staj yapılan işyerinde staj programına göre yapılması gereken çalışmalardan bir kısmı yapılmıyorsa, çevredeki iş yerlerinden yararlanılabilir. Aksi halde, staj eksik kabul edilir ve öğrenci eksik kalan kısmı telafi eder.
 
MADDE 11- Öğrenci staj yaptığı iş yerinin tüzük, yönetmelik, yönerge ve ön çalışma kurallarına uymak zorundadır.
 
MADDE 12- Öğrenci staj çalışmaları, Fakülte yönetimince görevlendirilen öğretim elemanları tarafından stajın yapıldığı iş yerlerinde denetlenebilir. Denetçilerin hazırlayacakları raporlar, staj çalışmasının değerlendirilmesinde komisyonca dikkate alınır. Denetçiler, raporlarında staj çalışmasının kısmen veya tamamen reddini teklif ederlerse, son kararı komisyon üyeleri ve denetçinin de katıldığı Bölüm Kurulu verir.
 
MADDE 13- Staj çalışmalarının değerlendirilmesi, staj defterleri üzerinde bölüm staj komisyonunca yapılır ve sonuçlar kısmen veya tamamen kabul veya red şeklinde belirtilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi savunma için çağırabilir.
 
MADDE 14- Bu yönerge Harran Üniversitesi  Senatosu’nca kabul edildikten sonra, 2007-2008 Eğitim – Öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer.
 
MADDE 15- Bu yönergeyi Mühendislik Fakültesi Dekanı yürütür.
 

BOLOGNA

 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLETİŞİM (İSTEK-ÖNERİ-ŞİKAYET)

İLETİŞİM

0 414 318 30 00 
(HRÜ ANA SANTRAL)
İÇ HAT: 2742
(ÖĞRENCİ İŞLERİ)
0 414 318 32 60
bozovamyo@harran.edu.tr
    

HARİTA

Google Harita Sembol